Podmínky věrnostního programu

Všeobecné podmínky a pravidla věrnostního FREDDY PROGRAMu platné od 30.12.2021:

 

FREDDY PROGRAM je název věrnostního programu, který společnost Naltep s.r.o., nabízí všem registrovaným zákazníkům na e-shopu www.freddykalhoty.cz v České republice. Tento program je platný na oficiálních prodejnách i na e-shopu www.freddykalhoty.cz

Pokud se chcete stát členem, musíte souhlasit s tím, že budete vázáni těmito podmínkami a ujednáními FREDDY programu („podmínky“). Před odesláním žádosti o členství ve FREDDY programu („program“) si tyto podmínky pečlivě přečtěte.Program se vztahuje na pobídky a odměny popsané v těchto podmínkách. V podmínkách naleznete informace o tom, kdo jsme, jak vám budeme program poskytovat, jak můžeme nebo můžete změnit nebo ukončit smlouvu, kterou tyto podmínky zakládají, a další důležité informace. Pokud se domníváte, že tyto podmínky obsahují chyby [nebo vyžadují změny], obraťte se na nás prostřednictvím zákaznického servisu. Účastí v tomto programu bezvýhradně přijímáte tyto podmínky a souhlasíte, že budete jednat v souladu s nimi.

 

1. Způsobilost ke členství

Členství je omezeno na fyzické osoby, které dosáhly věku osmnáct (18) let a které jsou obyvateli země, ve které je program nabízen. Program je poskytován pouze fyzickým osobám. Programu se nemohou účastnit korporace, sdružení, právní subjekty ani jiné skupiny. 

Naltep s.r.o. může odmítnout přístup každé osobě, která nesplňuje požadavky vztahující se k programu. V případě odmítnutí členství nemusí společnost Naltep s.r.o. uvést žádný důvod.

Člen může odeslat pouze jednu žádost o členství a může mít pouze jeden účet registrovaný na skutečné jméno člena. V případě duplicitních účtů bude zrušen účet s nejnižším počtem bodů a všechny získané body na tomto účtu budou převedeny na druhý účet.

Člen zaručuje správnost všech poskytnutých informací, mimo jiné včetně celého jména, poštovní adresy, platné e-mailové adresy a telefonního čísla, a nese výhradní odpovědnost za nesprávné, neúplné nebo neaktuální informace.

Je zakázán prodej, nákup, zprostředkování za úplatu, pře-prodej nebo výměna odměn za jakoukoli kompenzaci. Osoby, které toto ujednání poruší, včetně členů, kteří použijí nakoupené nebo směněné body nebo odměny, budou odpovědné za škody a náklady na soudní řízení. Body a odměny nemají žádnou peněžitou hodnotu, nelze je vyměnit za hotovost ani dárkové poukazy.

2. Registrace členství

Osoba se může registrovat a stát členem programu následujícími způsoby:

 • registrací na adrese Freddykalhoty.cz/registrace a vytvořením Freddy účtu.

Člen musí při registraci poskytnout následující údaje:

 • Jméno člena (křestní jméno a příjmení)
 • Platná e-mailová adresa
 • Datum narození
 • Země a oblast bydliště

Každý člen odpovídá za důvěrnost svých přístupových údajů a dalších informací účtu a nese výhradní odpovědnost za všechny aktivity provedené prostřednictvím jeho účtu s výjimkou případů způsobených úmyslným pochybením nebo hrubou nedbalostí společnosti Naltep s.r.o. Člen odpovídá za aktuálnost všech informací týkajících se účtu. Členové souhlasí, že okamžitě upozorní zákaznický servis Naltep s.r.o. na neoprávněné použití účtu člena nebo jiné porušení zabezpečení.

Členství začíná otevřením účtu po dokončení procesu registrace. Pokud žadatel již je členem programu, nová žádost o otevření dalšího účtu je neplatná. Jedna osoba může otevřít a spravovat pouze jeden účet. 

Stav člena

Naltep s.r.o. si vyhrazuje právo zpřístupňovat speciální odměny nebo propagační nabídky určitým skupinám členů na základě jejich aktivity v rámci programu, mimo jiné včetně zůstatků bodů a historie, země bydliště, historie nákupů / preferencí a historie odměn. Podmínky takových speciálních odměn nebo propagačních nabídek/aktivit, například povaha, rozsah, doba trvání a dostupnost takových speciálních odměn nebo propagačních nabídek/aktivit, závisí na nabídce/aktivitě a mohou se čas od času lišit.

3. Kombinování slev FREDDY PROGRAMu s dalšími slevami poskytovanými společností Naltep s.r.o., nebo prodejci zahrnutými v FREDDY PROGRAMu

Kombinování slev poskytovaných v rámci FREDDY PROGRAMu s jakýmikoliv jinými slevami nabízenými/poskytovanými společností Naltep s.r.o.,nebo prodejci zahrnutými ve FREDDYPROGRAMu není možné, pokud není v podmínkách konkrétní slevové akce stanoveno jinak.

Slevu poskytovanou v rámci FREDDY PROGRAMu nelze využít a) na nákup zboží, jehož nákup se uskutečňuje v rámci jiného věrnostního programu, nebo b) při nákupu zboží na dárkové nebo jakékoliv obdobné poukázky (včetně poukázek FREDDY).

4. Ochrana osobních údajů

Společnost Naltep s.r.o. shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje o Vaší osobě v souladu se všemi příslušnými právními předpisy na ochranu údajů, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a příslušné legislativy na ochranu údajů jednotlivých zemí.

Společnost Naltep s.r.o. může dále zpracovávat Vaše osobní údaje v agregované, pseudonymní nebo anonymizované formě za účelem správy, dalšího vývoje a marketingu programu.

Další informace o tom, jak společnost Naltep s.r.o. zpracovává osobní údaje, včetně Vašich práv jako subjektu údajů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů na našem webu https://www.freddykalhoty.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/ Mějte na paměti, že čas od času můžeme zásady osobních údajů změnit, proto doporučujeme, abyste zásady osobních údajů pravidelně kontrolovali a měli tak jistotu, že vám žádná změna neunikla.

5. Obecná ustanovení pro uplatňování bodů

Je-li produkt vrácen za účelem refundace, všechny body získané nebo uplatněné za nákup budou zpracovány v souladu s reklamačním řádem prodejny Naltep s.r.o. Pokud jsou body připsány na účet člena omylem, společnost Naltep s.r.o. si vyhrazuje právo tyto body zrušit či odebrat. V případě zneužití, za které je odpovědný člen, si společnost Naltep s.r.o. vyhrazuje právo ukončit členství nebo odebrat body nebo odměny, odmítnout připsat body nebo odměnu nebo odmítnout přijetí uplatnění bodů nebo odměny.

6. Zánik členství ve FREDDY PROGRAMu

Členství ve FREDDY PROGRAMu zaniká, v případě, že:

 • Člen věrnostního programu zneužil jakékoliv ochranné značky Freddy
 • Člen věrnostního programu zneužil mechanismus a výhody FREDDY PROGRAMu
 • Člen věrnostního programu uvedl nesprávné údaje v registračním formuláři
  Držitel neprovedl nákup s uplatněním věrnostní karty po dobu 24 měsíců
 • Na účtě člena FREDDY PROGRAMu nebude zaznamenán pohyb po dobu dvou let od registrace
 • Na základě písemného oznámení držitele členské karty
 • Smrtí člena
 • Zánikem společnosti Naltep s.r.o.

Platnost všech slev vyprší po 24 měsících bez aktivity na účtu. Aktivita je definována jako získání nebo uplatnění slev. Lhůta 24 měsíců bude resetována ve chvíli aktivity. Naltep s.r.o. Vám zašle e-mailové upozornění na e-mailovou adresu přidruženou k účtu 3 měsíce před vypršením platnosti bodů. Neaktivní účty budou po 24 měsících bez aktivity deaktivovány. Údaje účtu budou odstraněny po 3 letech bez aktivity. 

ZÍSKANÉ BODY NEZAKLÁDAJÍ VAŠE VLASTNICTVÍ A NEMAJÍ ŽÁDNOU HODNOTU MIMO TENTO PROGRAM. BODY JSOU KREDITY, KTERÉ MŮŽE SPOLEČNOST NALTEP KDYKOLI ANULOVAT, JAK JE ZDE UVEDENO. BODY NEJSOU PŘENOSITELNÉ V PŘÍPADĚ SMRTI, JAKO SOUČÁST RODINNÝCH VZTAHŮ ANI JINAK.

7. Ukončení

Ukončení z vaší strany

Členství můžete kdykoli ukončit nebo zrušit jedním z následujících způsobů:

 • Kontaktuje zákaznický servis společnosti Naltep s.r.o. prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo webu zákaznického servisu. Při kontaktování zákaznického servisu Vám budou položeny bezpečnostní otázky související s Vaším účtem, abychom se ujistili, že je účet skutečně Váš.

Mějte na paměti, že když ukončíte nebo zrušíte účet, Vaše body budou odstraněny. Váš účet bude odstraněn v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

Ukončení z naší strany

Naltep s.r.o. si vyhrazuje právo ukončit program a Vaše členství v něm a písemně Vás na to upozornit 2 (dva) měsíce předem prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu přidruženou k účtu.

Naltep s.r.o. si také vyhrazuje právo ukončit Vaše členství okamžitě po oznámení odeslaném na e-mailovou adresu přidruženou k účtu, pokud jste porušili své povinnosti vyplývající z těchto podmínek. Vyhrazujeme si právo neposkytnout Vám příležitost napravit porušení povinností, pokud toto porušení vzešlo ze zneužití programu z Vaší strany, jak je uvedeno v těchto podmínkách. Nic, co je uvedeno v těchto podmínkách, neomezuje společnost Naltep s.r.o. při výkonu zákonných nebo spravedlivých práv nebo opravných prostředků.

Při ukončení členství budou Vaše body odstraněny a společnost Naltep s.r.o. nebude mít žádnou povinnost nabídnout Vám kompenzaci za nevyužité body.

8. Poruchy a fungování programu

Naltep s.r.o. není odpovědná za ztrátu, přerušení, nepřístupnost nebo nedostupnost sítí, serverů, satelitů, poskytovatelů připojení k internetu, webů nebo jiných připojení; nebo za chybnou komunikaci, nezdařené, pomíchané, šifrované nebo nesprávně adresované počítačové, telefonní nebo kabelové přenosy; nebo za technické poruchy, závady, potíže nebo jiné chyby libovolné povahy; nebo za nesprávné nebo nepřesné zachycení informací nebo neschopnost zachytit informace. Dále společnost Naltep s.r.o. neodpovídá za počítačové, programovací nebo tiskové chyby nebo neúmyslné vydání bodů nebo odměn. Pokud program nebude z jakéhokoli důvodu schopný probíhat tak, jak bylo naplánováno, mimo jiné kvůli chybám libovolné povahy, nakažení počítačovým virem, chybám, manipulaci, neoprávněnému zasahování, podvodu, technickým poruchám nebo jiným důvodům mimo kontrolu společnosti Naltep s.r.o., které narušují nebo ovlivňují správu, zabezpečení, spravedlnost, integritu nebo správné fungování programu, společnost Naltep s.r.o. si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení program zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit nebo jinak reagovat na dané okolnosti, jak společnost Naltep s.r.o. uzná za vhodné. 

9. Všeobecná ustanovení

 

Věrnostní program FREDDY PROGRAM připravila společnost Naltep s.r.o. s dlouhodobým záměrem. Společnost Naltep s.r.o. si však vyhrazuje právo ukončit program FREDDY PROGRAM. Datum ukončení činnosti FREDY PROGRAMu se vyhlásí vývěskou ve všech označených prodejnách Freddy v ČR, minimálně jeden kalendářní měsíc předem a dále na www.freddykalhoty.cz. Po tomto datu nebudou dále karty FREDDY PROGRAMu platné.

Tyto všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu FREDDY PROGRAM vydala společnost Naltep s.r.o., Ocelkova 643/20, Praha 9, 198 00, jako závazný předpis pro provozování FREDDY PROGRAMu výlučně v ČR a pro členy FREDDY PROGRAMu, jejichž účty jsou registrovány a vydány v ČR.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz