Reklamační řád kamenné prodejny

Jak funguje reklamační proces na prodejnách?

1. Zákazník přinese vypraný produkt spolu s účtem o zakoupení na jednu z kamenných prodejen.

2. Se slečnami na prodejně vypíší o reklamaci protokol.

3. Svým podpisem zákazník stvrzuje správnost všech údajů.

4. Zákazník odchází s originál formulářem a účtem od reklamovaného zboží.

5. Všechny údaje jsou zadány do našeho systému z kterého poté zákazníkovi chodí informace o stavu jeho reklamace.

6. Pokud je reklamace uznána v prospěch zákazníka, může se rozhodnout zdali chce výměnu či vystavit dobropis.

7. V případě vystavení dobropisu není potřeba, aby zákazník jel na prodejnu. (ZDE SE PENÍZE NEVRACÍ) Na daný email stačí odeslat číslo účtu kam má být dobropis navrácen a tím je reklamace uzavřena.

8. V případě výměny má zákazník dvě možnosti. Za 1. - dojde osobně na prodejnu a zde si vybere nový produkt v dané hodnotě. Za 2. - pokud si je zákazník jistý co na výměnu si přeje a nechce si již zboží zkoušet, může se se slečnami po emailu domluvit, že mu bude zboží odesláno a již na prodejnu kvůli vyzvednutí reklamace nemusí.

9. Opravená reklamace - v tomto případě přijde zákazníkovi informace, že je jeho reklamace opravena a má jí k vyzvednutí na dané prodejně.

10. Pokud je reklamace neuznána, tak je o tom zákazník informován a je potřeba, aby si jí vyzvedl na prodejně.

 


REKLAMAČNÍ ŘÁD

    prodejny Freddy Pant Room

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Práva z odpovědnosti za vady prodané věci, ve smyslu práv a povinností prodávajícího a kupujícího, vychází ze závazných ustanovení právních předpisů, zejména Občanského zákoníku v platném znění. Podmínky upravující postup v reklamačním řízení upravuje závazným způsobem Občanský zákoník a tento Reklamační řád.
 2. Kupující má povinnost zboží  před jeho převzetím prohlédnout a ujistit se, že zboží nemá žádné vady bránící v jeho řádném užívání, zejména že odpovídá velikostí a střihem jeho potřebám, je vybaveno informacemi potřebnými k jeho řádnému užívání a že není poškozeno. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

(3) V případě, že kupující zjistí, že zboží není ve shodě s uzavřenou kupní smlouvou,  nebo se u zboží vyskytnou v průběhu užívání skryté vady, je kupující oprávněn uplatnit  u prodávajícího reklamaci.  

Článek 2

Rozsah záruky

 1. Kupující nemá práva z vadného plnění, neoznámí- li prodávajícímu vadu, ať již zjevnou nebo skrytou, bez zbytečného odkladu po té, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Nebo v případě, že o vadě věděl v době převzetí věci, nebo vadu způsobil sám, nebo se jedná o následek působení vnějších vlivů .  
 2. Záruka na jakost je poskytována  v  rozsahu 24 měsíců.  Záruka se nevztahuje na vady, pro které bylo zboží prodáno se slevou za nižší cenu. 

(3) Záruka se rovněž nevztahuje na případy, kdy změna vlastností nebo vada vznikla následkem:

 • používání výrobku, který velikostí nebo střihem neodpovídal  individuálním  potřebám  kupujícího 
 • opotřebení  výrobku jeho používáním pro stanovený účel  
 • nesprávného způsobu použití nebo nešetrného  zacházení s výrobkem, v rozporu s obvyklým a rozumně předvídatelným způsobem používání
 • neprovádění pravidelné údržby nebo jejího nesprávného provedení v rozporu s obvyklým a výrobcem doporučeným způsobem
 • působení jiných vnějších vlivů 

 

Článek 3

Podmínky pro uplatnění reklamace

 1. Reklamaci je kupující oprávněn uplatnit na kamenné prodejně kde zboží zakoupil, spolu s dokladem k prokázání původu reklamovaného zboží a trvání záruční doby.

(2) Z hygienických důvodů je třeba zboží k reklamaci dodat v čistém stavu, zbavené nečistot a po provedené údržbě, kompletní s veškerým příslušenstvím. Pokud tomu tak nebude, prodávající je oprávněn reklamaci zamítnout.

 1. Prodávající je povinen řádně uplatněnou reklamaci přijmout, pořídit o jejím převzetí záznam formou reklamačního listu, ve kterém uvede, podle sdělení kupujícího, identifikační údaje týkající se reklamace, reklamovaného zboží a nedostatků a vad, které jsou předmětem reklamace, včetně požadavku kupujícího na způsob jejího vyřízení.
 2. Kupující svým podpisem na reklamačním listu potvrdí správnost uvedených údajů a skutečnost ,že byl seznámen se svou povinností, osobně si vyzvednout vyřízenou reklamaci po uplynutí zákonné lhůty 30 dnů v místě jejího uplatnění.

(5)  Má-li věc vadu má kupující právo požadovat její odstranění, nebo výměnu za zboží bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Právo na výměnu kupující nemá, neoznámí-li vadu včas, kdy ji mohl při včasné prohlídce a péči zjistit. 

(6) Pokud se jedná o odstranitelnou vadu, má kupující právo na její bezplatné odstranění. 

(7)  V případě, že bylo reklamováno zboží opotřebené užíváním, má prodávající právo v souladu s ust. § 2110 písm. d) OZ na náhradu do výše, v níž měl kupující z použití věci prospěch.  

 

Článek 4

Vyřízení reklamace

 1. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit řádně a včas, nejdéle ve lhůtě 30-ti dnů ode dne, kdy byla uplatněná kupujícím. V případě, že bude reklamace vyřízena dříve, podá o tom kupujícímu zprávu na kontakt (email), uveden v reklamačním listu.
 2. U reklamací, které prodávající v zákonem limitu 30-ti dnů nevyřídí, je povinen postupovat v souladu s požadavkem kupujícího bez ohledu na to, zda se jedná o oprávněný nárok z vadného plnění či nikoli.
 3. Je-li reklamace prodávajícím uznána až na základě předloženého listinného důkazu-znaleckého posudku, pořízeného kupujícím, má kupující právo na proplacení prokazatelných nákladů na jeho pořízení.
 4. Reklamace vyzvednuté kupujícím z důvodu překážek na straně kupujícího po uplynutí zákonné a v reklamačním listu dohodnuté lhůty nelze považovat nebo zaměňovat za překročení zákonného limitu 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace.

(5) Prodávající oznamuje, že vyřízení reklamace bude sděleno pouze na kamenné prodejně, nikoliv po telefonu či e-mailu.

 

Článek 5

Řešení reklamačních sporů

 1. V případě nesouhlasu s vyřízením reklamace má kupující právo požadovat od prodávajícího revizi vydaného rozhodnutí doplněním dalších důležitých skutečností, rozhodných pro posouzení příčinných souvislostí vzniku vady formou důkazu jeho tvrzení.
 2. V případě nesouhlasu s vyřízením reklamace může kupující v souladu s ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele využít institut mimosoudního řešení spotřebitelského sporu prostřednictvím České obchodní inspekce-úřední inspektorát, oddělení ADR, se sídlem v Praze 2,Štěpánská 15, www.adr.coi.cz nebo spor řešit soudní cestou u místně příslušného soudu.

 


 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz